Jahodník obecný

Jahodník obecný

Fragaria vesca

 

Øád: rùžokvìté (Rosales)

Èeleï: rùžovité (Rosaceae)

 

Vytrvalá bylina s oddenkem vìtveným, s pøízemní rùžicí listù a plazivými koøenujícími výhonky. Z úžlabí listù vyrùstají až 20 cm vysoké lodyhy. Listy trojèetné, lístky vejèité, zubaté, postranní pøisedlé. Kvìtní stopky pøitiskle chlupaté, kvìty bílé; zralé jahody polokulovité až tupì kuželovité, èervené, lehce opadavé. Kvete v kvìtnu a èervnu. Roste hojnì na pasekách, ve svìtlých lesích a na køovinatých stráních od nížin do hor. Pøíbuzný jahodník vyšší (F. moschata), “truskavec”, má kvìtní stopky rovnovážnì chlupaté, postranní lístky kratièce øapíèkaté. Jahody má tìžko opadavé, zelenavì bílé, na oslunìné stranì èervené. S jahodami malými i za plodu na pøímých lodyhách roste na výslunných travnatých místech a ve svìtlých, zvláštì listnatých lesích jahodník chlumní (F. viridis), “trávnice”.