Jalovec obecný

Jalovec obecný

Juniperus communis

 

Øád: cypøišotvaré (Cupressales)

Èeleï: cypøišovité (Cupressaceae)

 

Vìtšinou nízký, štíhlý keø, øidèeji stromek s kuželovitou korunou. Jehlice jsou tuhé, pichlavé, špièaté, šedozelené, v trojèetných pøeslenech; svrchu mají bílý proužek. Kvìty jsou dvoudomé; samèí úžlabní, pupencovitì vejèité, žlutavé; samièí jsou jednotlivé, zelenavé. Kvete v dubnu a kvìtnu. Šištice dozrávají v krátce stopkatou, ojínìnou, kulovitou šištici, tvoøenou tøemi dužnatými a srostlými semennými šupinami. Zprvu je zelená, druhým rokem modroèerná. Roste jako podrost jehliènatých, zvláštì borových lesù nebo na pastvinách a stráních. V èeských zemích je chránìný. Èasto se pìstuje jalovec klášterský (J. sabina), známý jako “chvojka klášterská”, s jehlicemi šupinovitými, k vìtvím pøitisknutými, nebo nìkteré americké a východoasijské druhy.