Janovec metlatý

Janovec metlatý

Sarothamnus scoparius

 

Øád: bobokvìté (Fabales)

Èeleï: bobovité (Fabaceae)

 

Metlovitý polokeø s hranatými zelenými vìtvemi, za sucha èernajícími. Støídavé listy jsou krátce øapíkaté, vìtšinou trojèetné, s lístky kopinatými, na rubu hedvábitì chlupatými. Kvìty jsou jednotlivé nebo po dvou, velké, koruny jsou žluté. Ènìlka je spirálnì svinutá, z èlunku vyniklá, lusky jsou èerné. Kvete v kvìtnu. Roste dost hojnì pøi okrajích lesù, na písèitých a kamenitých stráních v nižších polohách, vyhýbá se vápencovým pùdám.