Jarmanka větší

Jarmanka vìtší

Astrantia major

 

Øád: aralkokvìté (Araliales)

Èeleï: máèkovité (Eryngiaceae)

 

Vytrvalá bylina s døevnatým oddenkem. Lodyha pøímá, až pøes pùl metru vysoká, s jedním nebo dvìma listy. Pøízemní listy øapíkaté, okrouhle ledvinité, hluboce pìti- až sedmidílné, úkrojky vejèité, zubaté; lodyžní hloubìji dìlené, úkrojky klínovité, na špièce trojlaloèné. Listeny kopinaté, èervenavé nebo bílé, zubaté. Kvìty v jednoduchých okolících, koruny bílé, tyèinky vyènívající z kvìtù. Kvete od èervna do srpna. Roste roztroušenì na okrajích lesa, ve stinných houštinách a na lesních loukách od nížin až do hor. V nížinách místy vymizela, na Slovensku od pahorkatin do hor èastìjší. Všechny tøi druhy malé èeledì máèkovitých bývaly hojnìjší, dnes jich vlivem hospodáøských tlakù na pùvodní spoleèenstva a intenzivním hospodaøením na pastvinách, polích i v lesích ubývá. Lidské zásahy mìní nejen podobu krajiny, ale pùsobí i zmìny ve spoleèenstvech a složení jejich druhù.