Jasan ztepilý

Jasan ztepilý

Fraxinus excelsior

 

Øád: olivovníkokvìté (Oleales)

Èeleï: olivovníkovité (Oleaceae)

 

Èasto velmi statný strom, zøídka keø. Vìtve šedozelené, pupeny èernohnìdé, vejèité. Listy vstøícné, lichozpeøené, ètyø- až pìtijaømé; lístky pøisedlé, vejèitì kopinaté, dlouze zašpièatìlé, u øapíku klínovité, drobnì a ostøe zubaté, vìtšinou lysé. Kvìty mnohomanželné, nahé. Plody úzce podlouhlé, leskle hnìdé, dlouze køídlaté nažky na dlouhých, pøevislých stopkách. Kvete od dubna do kvìtna. Roste dost hojnì ve vlhkých lesích, luzích, na sutích od nížin do hor. Èasto se též vysazuje. Pìstuje se také šeøík obecný (Syringa vulgaris) v øadì barevných odrùd s kvìty modrými, fialovými, rùžovými až bílými, èasto i s plnokvìtými kvìty, známý jako “bez”; kvete v kvìtnu a je považován za symbol vrcholného jara.