Javor klen

Javor klen

Acer pseudoplatanus

 

Øád: mýdelníkokvìté (Sapindales)

Èeleï: javorovité (Aceraceae)

 

Strom s pravidelnou korunou a borkou na kmeni šupinovitou. Listy hluboce dlanitì laloènaté, laloky i záøezy ostré, èepele na rubu sivozelené, nìkdy z obou stran naèervenalé. Kvìty žlutozelené, pìtièetné, v pøevislých latách. Køídlaté dvounažky mají køídla témìø rovnobìžná nebo srpovitì soubìžná; kvete v kvìtnu a èervnu. Roste dost hojnì od nížin do hor v listnatých lesích, hlavnì na sutích; vysazuje se také v parcích.