Javor mléč

Javor mléč

Acer platanoides

 

Øád: mýdelníkokvìté (Sapindales)

Èeleï: javorovité (Aceraceae)

 

Strom s podélnì rozbrázdìnou, šupinatou borkou, mladé vìtévky mléèí. Listy zpravidla dlanitì pìtiklané, laloky špièaté, záøezy tupé, na podzim oranžové nebo èervené. Chocholíky žlutozelených kvìtù vzpøímené, pøi spodinì stopek s nápadnými šupinami. Dvounažky s dlouhými, odstálými, rovnobìžnými køídly. Kvete v dubnu a kvìtnu. Roste dost hojnì od nížin do hor v listnatých lesích. Èasto se pìstuje spolu s dalšími, hlavnì severoamerickými druhy: javorem èerveným (A. rubrum) s èervenými kvìty a javorem støíbrolistým (A. saccharinum) s listy na rubu bìlavými až bílými a kvìty bezkorunnými; pøíbuzný jasanojavor peøenolistý (Negundo aceroides) má listy lichozpeøené.