Jeřáb ptačí

Jeøáb ptaèí

Sorbus aucuparia

 

Øád: rùžokvìté (Rosales)

Èeleï: jabloòovité (Malaceae)

 

Vìtšinou strom, nìkdy též keø s plstnatými pupeny. Listy jsou lichozpeøené, lístky pøisedlé, podlouhle kopinaté, ostøe pilovité, na rubu chlupaté. Kvìty jsou v bohatých vìtvených chocholících, koruny bílé. Ènìlky jsou zpravidla tøi, kulovité malvice o málo vìtší než hrách jsou èervené – na rozdíl od pìstované oskeruše domácí (S. domestica), která má pìt ènìlek a malvice velké témìø jako tøešnì, èervené jen z oslunìné strany. Jeøáb ptaèí roste planì ve svìtlých lesích a na stráních od nížin do hor; vysazuje se do stromoøadí. Èasto se pìstuje sladkoplodá odrùda s listy jen v horní tøetinì èepele zubatými, témìø lysými a s velkými, jedlými plody. Místy se rovnìž vysazuje do stromoøadí.