Jedle bělokorá

Jedle bìlokorá

Abies alba

 

Øád: borovicotvaré (Pinales)

Èeleï: borovicovité (Pinaceae)

 

Vysoký statný strom s pyramidální až válcovitou korunou. Mladé letorosty s jemnou šedohnìdì pýøitou pokožkou, postupnì se mìnící v bìlavì šedozelenou hladkou kùru až šupinatou borku. Tupé, ploché jehlice, na rubu s dvìma bílými proužky, rozprostøenými do dvou øad, pøisedají k vìtévce rozšíøeným spodkem. Po jejich opadání je vìtévka témìø hladká. Jedle je jednodomá, kvete v kvìtnu až èervnu. Samèí šištice mají zprvu tyèinky s oranžovými, pozdìji žlutými prašnými váèky. Samièí šištice na svrchní stranì silnìjších loòských vìtví jsou vzpøímené i v dobì zralosti, rozpadavé, s vyènívajícími špièatými, ohrnutými, podpùrnými šupinami. Roste v horských a podhorských lesích a je význaènou souèástí buko-jedlových pralesù. Èasto se vysazuje v lesích. V parcích se pìstuje v rùzných formách spolu s pøíbuznými druhy ze Severní Ameriky, Asie a jižního Španìlska.