Jehlice trnitá

Jehlice trnitá

Onosis spinosa

 

Øád: bobokvìté (Fabales)

Èeleï: bobovité (Fabaceae)

 

Polokeø s bohatì vìtvenými, vystoupavými nebo pøímými vìtvemi, vìtšinou kolcovitì trnitými, s jednou nebo dvìma øadami chlupù. Listy jsou trojèetné, prostøední lístek øapíèkatý. Velké kvìty jsou jednotlivé, kalich dvoupyský, chlupatý, koruny rùžové, zøídka bìlavé nebo sytì rùžové. Jednosemenné lusky jsou stejnì dlouhé nebo delší než kalich, mìkce chlupaté. Kvete od èervna do záøí. Roste na pastvinách, mezích a výslunných stráních v nižších polohách teplejších oblastí. Pøíbuzná jehlice plazivá (O. repens) je témìø beztrnný plazivý nebo poléhavý keø.