Jestřábník oranžový

Jestøábník oranžový

Hieracium aurantiacum

syn. Pilosella aurantiaca, chlupáèek oranžový

Øád: hvìzdnicokvìté (Asterales)

Èeleï: hvìzdnicovité (Asteraceae, syn. složnokvìté)

 

Vytrvalá, výbìžkatá, až pùl metru vysoká bylina. Lodyhy víceúborné, vzpøímené, nahoøe èernì žláznaté. Listy pøízemní rùžice kopinaté, mìkké, chlupaté a žláznaté, na rubu vlnaté; stopky úborù odstálé èernì chlupaté. Listeny naèernalé, svìtleji lemované. Koruny tmavì oranžové. Kvete od èervna do srpna. Roste na horských loukách od Jizerských hor, Krkonoš pøes Tatry až do východních Karpat; pìstuje se též pro ozdobu a nìkdy zplaòuje.