Jetel luční

Jetel luční

Trifolium pratense

 

Øád: bobokvìté (Fabales)

Èeleï: bobovité (Fabaceae)

 

Vytrvalá, témìø pùl metru vysoká bylina. Lodyhy pøímé, jednoduché. Listy v pøízemní rùžici trojèetné, dlouze øapíkaté; lístky pøisedlé, vejèité nebo elipsovité, celokrajné, na líci vìtšinou s èervenavou nebo èervenohnìdou skvrnou; lodyžní pøisedlé stejnì jako pøízemní. Kvìtní hlávky kulovité až vejèité, kvìty svìtle karmínové nebo masovì èervené, zøídka bìlavé. Kvete od èervna do záøí. Roste hojnì na loukách a lesních svìtlinách od nížin do hor a pìstuje se obecnì jako pícnina. Pìstovaný jetel nachový (T. incarnatum) má hlávky nápadné, podlouhle válcovité, kvìty s korunami jasnì èervenými a jako tzv. “rùžák” je známou pícninou. Drobný jetel rolní (T. arvense), hojný na písèitých pùdách, má kvìty šedorùžové a malé hlávky huòaté, chlupaté, a proto se mu také øíká “koèièí jetel”.