Jetel plazivý

Jetel plazivý

Trifolium repens

 

Øád: bobokvìté (Fabales)

Èeleï: bobovité (Fabaceae)

 

Vytrvalá bylina s lodyhami poléhavými až plazivými, koøenujícími, na konci vystoupavými, až 30 cm dlouhými, èasto nafialovìlými. Listy dlouze øapíkaté, trojèetné; lístky pøisedlé, klínovitì obvejèité až široce elipsovité, vpøedu mìlce vykrojené nebo tupé, jemnì zubaté, uprostøed se svìtlejší skvrnou. Kvìtní hlávky kulovité; kvìty bílé, nazelenalé až narùžovìlé, po odkvìtu svìtle hnìdé. Kvete od kvìtna do záøí. Roste na loukách a trávnících, v pøíkopech. Místy se pìstuje jako vèelaøská rostlina.