Jilm vaz

Jilm vaz

Ulmus laevis

syn. U. effusa

Øád: kopøivokvìté (Urticales)

Èeleï: jilmovité (Ulmaceae)

 

Statný strom se širokou korunou. Listy jsou krátce øapíkaté, s èepelí pøi spodinì nápadnì nesoumìrnou, vejèité, ostøe pilovité, svrchu lysé, na rubu vìtšinou chlupaté. Kvìty jsou ve svazeècích na dlouhých stopkách; prašníky jsou èervenavé. Nažky mají široký, na okraji brvitý lem, na špièce vykrojený. Kvete v bøeznu a dubnu. Roste v luzích a vlhkých lesích; èasto se také vysazuje. Jilm ladní (U. minor, syn. U. carpinifolia, U. campestris) roste v údolích øek; jilm horský (U. glabra, syn. U. montana) roste v lesích od pahorkatin do podhùøí; oba druhy mají kvìty v pøisedlých svazeècích. V posledních desetiletích se nebezpeènì šíøí grafiósa jilmù, choroba, zpùsobená mikroskopickou houbou a pøenášená nìkterým hmyzem. Napadené jilmy odumírají a musí se spálit, aby se choroba nemohla dál rozšiøovat.