Jitrocel kopinatý

Jitrocel kopinatý

Plantago lanceolata

 

Øád: krtièníkokvìté (Scrophulariales)

Èeleï: jitrocelovité (Plantaginaceae)

 

Až pøes pùl metru vysoká vytrvalá bylina s listy v pøízemní rùžici a pøímým, jednoduchým stvolem. Listy úzce podlouhlé, zpravidla celokrajné. Stvol rýhovaný, klas hustý, vejèitì válcovitý, koruny bìlavé, prašníky žluté. Tobolky víèkaté. Kvete od kvìtna do záøí. Roste hojnì na loukách, polích, pastvinách a podél cest od nížin do hor, místy obecnì. Pøíbuzný jitrocel prostøední (P. media) má listy elipsovité až vejèité, stvol oblý a nitky tyèinek bledì fialové.