Jitrocel větší

Jitrocel vìtší

Plantago major

 

Øád: krtièníkokvìté (Scrophulariales)

Èeleï: jitrocelovité (Plantaginaceae)

 

Rostlina vytrvalá, 10 – 30 cm vysoká. Listy v pøízemní rùžici okrouhle vejèité, náhle až srdèitì zúžené v øapík. Stvol pøímý nebo krátce vystoupavý. Kvìtní klas úzce válcovitý, velmi dlouhý, èasto delší než stvol. Koruny hnìdavé, nitky tyèinek bìlavé. Tobolky víèkaté. Kvete od èervna do øíjna. Roste velmi hojnì na pastvinách, polích, rumištích a podél cest od nížin do hor, místy obecnì.