Jmelí jehliènanové

Jmelí jehliènanové

Viscum laxum

 

Øád: santalokvìté (Santalales)

Èeleï: jmelovité (Viscaceae)

 

Poloparazitický vždyzelený keøík, tvoøící v korunách jehliènanù (zejména borovic) košaté trsy, až 1 m v prùmìru. Snadno lámavé vìtve se vidliènatì vìtví. Listy jsou vstøícné, žlutozelené, podlouhle vejèité, celokrajné, tlustì kožovité a na podzim neopadavé. Jednopohlavní kvìty jsou drobné, v trojkvìtých vidlanech v rozsochách vìtví. Plody jsou nažloutle bílé kulovité bobule. Kvete od bøezna do dubna; bobule dozrávají až v prosinci. Na listnáèích roste statnìjší jmelí listnáèové (V. album) s bílými vìtšími bobulemi.