Kýchavice zelenokvětá

Kýchavice zelenokvìtá

Veratrum lobelianum

 

Øád: liliokvìté (Liliales)

Èeleï: kýchavicovité (Melanthiaceae)

 

Vytrvalá, statná, až 150 cm vysoká bylina. Lodyhy tlusté, chlupaté, hustì listnaté. Listy na rubu pýøité, zøasené, široce elipsovité, horní kopinaté. Kvìty v bohatých dlouhých latách, velké, dolní obojaké, horní vìtšinou pouze samèí. Okvìtí šestièetné, bílé, vnì zelenavé nebo z obou stran žlutavì zelené. Tobolky mnohosemenné. Kvete od èervna do srpna. Roste na horských loukách, holích, nivách a v kleèových porostech od podhùøí do hor. Pøíbuzná kýchavice èerná (V. nigrum) má okvìtí tmavì nachové; roste velmi vzácnì jen na nìkolika místech v Èechách a na Moravì a je samozøejmì pøísnì chránìná.