Kaštanovník setý

Kaštanovník setý

Castanea sativa

 

Øád: bukokvìté (Fagales)

Èeleï: bukovité (Fagaceae)

 

Strom s krátkým kmenem, borka tmavošedá, pupeny špièatì vejèité. Listy krátce øapíkaté, podlouhle kopinaté, tuhé, ostøe pilovité. Samèí kvìty ve vztyèených svazeècích, samièí jednotlivé nebo po tøech, uzavøené v kulaté, pichlavì ostnité èíšce. Nažky – kaštany – jsou tmavohnìdé, lesklé, kožovité, uvnitø svìtlé s chlupatým oplodím a jediným semenem. Kvete v èervnu. Pùvodem je z jižní Evropy. Èasto se vysazuje a pìstuje pro jedlá semena a v parcích pro ozdobu. Nìkde zdomácnìl, napø. v Malých Karpatech.