Kakost krvavý

Kakost krvavý

Geranium sanguineum

 

Øád: kakostokvìté (Geraniales)

Èeleï: kakostovité (Geraniceae)

 

Vytrvalá bylina s plazivým tlustým oddenkem. Lodyhy vystoupavé, odstálé chlupaté, až pùl metru dlouhé. Pøízemní listy záhy usychají; lodyžní jsou vstøícné, øapíkaté, hluboce dlanitì rozdìlené v pìt až sedm dále dìlených, èárkovitých úkrojkù. Kvìty jednotlivé, úžlabní, dlouze stopkaté, koruny pìtièetné, krvavì èervené. Kvete od èervna do srpna. Roste ve svìtlých køovinách a na kamenitých stráních v nižších polohách. Pøíbuzný kakost bahenní (G. palustre) má kvìty fialovì èervené a po dvou.