Kalina obecná

Kalina obecná

Viburnum opulus

 

Øád: štìtkokvìté (Dipsacales)

Èeleï: zimolezovité (Caprifoliaceae)

 

Vìtšinou keø, ale také malý stromek. Listy dlanitì troj- až pìtilaloènaté, ostøe zubaté, z obou stran zelené. Kvìtenství plochá, vrcholiènatá, vnitøní kvìty malé, zvonkovité, obojaké, bìlavé, okrajové velké, kolovité, bílé a neplodné. Zralé peckovice korálovì èervené. Kvete v kvìtnu a èervnu. Roste dost hojnì ve vlhkých lesích a køovinách od nížin do hor; v zahradách a parcích se pìstuje pro ozdobu se všemi kvìty jalovými v kulovitých kvìtenstvích. Pøíbuzná kalina tušalaj (V. lantana) má listy jen pilovitì zubaté, kožovité, svraskalé, na rubu šedoplstnaté a kvìtenství bez paprskujících okrajových kvìtù; roste ve svìtlých hájích a lesostepích a rovnìž se pìstuje pro okrasu.