Kamejka rolní

Kamejka rolní

Lithospermum arvense

 

Øád: lilkokvìté (Solanales)

Èeleï: brutnákovité (Boraginaceae)

 

Jednoletá bylina až pùl metru vysoká, hustì pøitiskle chlupatá, s lodyhami pøímými, jednoduchými nebo jen nahoøe vìtvenými. Listy kopinaté, pøisedlé, jednožilné. Vijany listenaté; koruny bílé až namodralé, trubka nìkdy nafialovìlá s ústím pýøitì hrbolkatým. Tvrdky hnìdé, svraskalé, nelesklé. Kvete od dubna do èervence. Roste hojnì jako polní plevel a podél cest v nižších polohách. Pøíbuzná kamejnice modronachová (Margarospermum purpurocearuleum, syn. L. purpurocaeruleum) má kvìty nachové, pozdìji modrající, a roste v teplých krajích na lesostepích a v køovinatých stráních.