Kamzičník rakouský

Kamzièník rakouský

Doronicum austriacum

 

Øád: hvìzdnicokvìté (Asterales)

Èeleï: hvìzdnicovité (Asteraceae, syn. složnokvìté)

 

Vytrvalá, až 150 cm vysoká bylina s krátkým oddenkem a hranatými, pøímými, chlupatými více úbornými lodyhami. Pøízemní listy øapíkaté, srdèitì vejèité, vroubkovanì pilovité, lodyžní až podlouhlé, srdèitì až ouškatì objímavé, zubaté a brvité. Úbory dlouze stopkaté, zákrovní listeny èárkovitì kopinaté. Kvìty žluté, støedové trubkovité, okrajové dlouze jazykovité. Nažky støedových kvìtù chmýrnaté, okrajové bez chmýrné. Kvete v èervenci a srpnu. Roste ve svìtlých lesích a v pobøežních køovinách od podhùøí do hor. Nìkteré pøíbuzné kamzièníky, napø. kamzièník srdèitý (D. pardalianches) se u nás pìstují v zahradách pro okrasu.