Kapraď samec

Kapraï samec

Dryopteris filix-mas

 

Øád: osladièotvaré (Polypodiales)

Èeleï: kapradinovité (Aspidiaceae)

 

Statná, pøes 1 m vysoká kapradina s rezavì chlupatým oddenkem. Øapíky jsou hustì rezavì plevinaté, žlutavé s èernou rýhou. Èepele na žebrech jsou rovnìž rezavì plevinaté, zpeøené, lístky hluboce peøenodílné, úkrojky tmavì zelené, na rubu svìtlejší, na okraji vroubkovanì zubaté, zuby neosinkaté. Velké kupky výtrusnic pøi støední žilce úkrojkù; ostìry ledvinité. Výtrusnice dozrávají od èervna do záøí. Roste ve stinných a balvanitých lesích, na sutích, ménì na skálách, od nížin až vysoko do hor.