Kerblík lesní

Kerblík lesní

Anthriscus sylvestris

 

Øád: aralkokvìté (Araliales)

Èeleï: miøíkovité (Apiaceae, syn. okoliènaté – Umbelliferae)

 

Vytrvalá bylina, statná, až 150 cm vysoká. Lodyhy rýhované, duté, zpravidla lysé nebo jen dole štìtinaté. Listy zpeøené, úkrojky zubaté; dolní listy øapíkaté, horní pochvovitì pøisedlé, pochvy na okraji bìlavì plstnaté. Okolíky dlouze stopkaté, okolíèky s obalíèky. Bílé nebo zelenavì nažloutlé koruny nepaprskují. Nažky lesklé, èárkovitì kopinaté, s kratièkým zobánkem. Kvete od kvìtna do srpna. Roste velmi hojnì až obecnì na loukách, v køovinách, podél cest a plotù. Jedovatá krabilice mámivá (Chaerophyllum temulum) se liší nažkami bez zobánku, ale zøetelnì žebernatými; roste hlavnì v pobøežních houštinách.