Klouzek obecný

Klouzek obecný

Suillus luteus

syn. Ixocomus luteus

Øád: houby lupenaté (Agaricales)

Èeleï: høibovité (Boletaceae)

 

Èokoládovì hnìdý klobouk s dobøe sloupatelnou blanitou pokožkou, za vlhka mazlavì slizký, za sucha leskle hladký. Mladé plodnice mají klobouk spojený s tøenìm blanitým závojem, z nìhož u dospìlých zbývá dobøe znatelný prsten. Tøeò nad prstenem je bìlavì žlutý, vìtšinou tmavì teèkovaný. Roste na travnatých místech pøi okrajích borových lesù, vìtšinou po celé léto a podzim, od nížin do hor. Výteèná jedlá houba známá též jako “máselník”. Podobnì jsou sbírány jako chutné houby další druhy klouzkù, napø. klouzek slièný (S. grevillei), klouzek zrnitý (S. granulatus) aj.