Knotovka luční

Knotovka luèní

Melandrium pratense

syn. M. album

Øád: hvozdíkokvìté (Caryophyllales)

Èeleï: hvozdíkovité (Caryophyllaceae, syn. Silenaceae)

 

Jednoletá až vytrvalá bylina, témìø 1 m vysoká, mìkce pýøitá, v kvìtenství žláznatá; lodyhy pøímé, vìtšinou vìtvené. Dolní listy øapíkaté, obvejèité, horní vejèitì kopinaté až široce kopinaté a pøisedlé, všechny vstøícné. Kvìtenství chudá, vidlanovitá. Kvìty nicí, stopkaté, otevírající se až odpoledne, slabì vonné, pìtièetné; kalichy zvonkovitì nafouklé, korunní lístky bílé, dvoucípé. Tobolky široce vejèité, obalené vytrvalým kalichem. Kvete od èervna do záøí. Roste dost hojnì na loukách, na mezích, na travnatých stráních a v jetelištích od nížin do podhùøí. Pøíbuzná knotovka èervená (M. dioicum, syn. M. rubrum) má kvìty èervené a lodyhy huòaté. Roste na vlhèích stanovištích.