Kociánek dvoudomý

Kociánek dvoudomý

Antennaria dioica

 

Øád: hvìzdnicokvìté (Asterales)

Èeleï: hvìzdnicovité (Asteraceae, syn. složnokvìté)

 

Vytrvalá bylina, výbìžkatá, až 20 cm vysoká, s lodyhami a listy na rubu bìlovlnatými. Listy výbìžkù kopisovité, lodyžní kopinaté až èárkovité. Úbory sblížené, zákrovní listeny støechovité, naspodu bìlovlnatì, ke špièce lysé a suchomázdøité; u obojakých úborù listeny bìlavé, zøídka narùžovìlé, kvìty obvykle bìlavé, u samièích zpravidla listeny rùžové a kvìty rùžové až naèervenalé. Kvete v kvìtnu a èervnu. Roste hojnì na pastvinách, písèinách, pasekách, v borech a na vøesovištích od nížin do hor.