Kohoutek luèní

Kohoutek luèní

Lychnis flos-cuculi

 

Øád: hvozdíkokvìté (Caryophyllales)

Èeleï: hvozdíkovité (Caryophyllaceae, syn. Silenaceae)

 

Vytrvalá bylina, až 80 cm vysoká, s lodyhou témìø lysou, listnatou a s chudolistou pøízemní rùžicí. Vstøícné listy podlouhle kopinaté, celokrajné. Kvìtenství vidlanovitá, øídká. Kvìty velké, kalich zvonkovitì trubkovitý, pìtièetný. Korunní lístky rùžovì èervené, vzácnì bílé, až do poloviny rozdìlené ve 4 èárkovité cípy a s drobnou èárkovitou pakorunkou. Tobolka vejèitì kulovitá. Kvete od kvìtna do èervence. Roste hojnì na lukách a slatinách od nížin až do hor. Nìkdy se pìstuje kohoutek Iovišùv (L. flos-jovis) s nápadnými hustými kvìtenstvími karmínových kvìtù.