Kokořík mnohokvětý

Kokoøík mnohokvìtý

Polygonatum multiflorum

 

Øád: liliokvìté (Liliales)

Èeleï: konvalinkovité (Convallariaceae)

 

Vytrvalá, témìø 1 m vysoká bylina s tlustým plazivým oddenkem. Lodyhy oblé, lysé. Listy støídavé, vejèité až elipsovité, lysé. Kvìty úžlabní, zpravidla po tøech až pìti, nevonné. Okvìtí srostlé, šesticípé, úzce trubkovité, bílé, cípy zelenavé, pýøité; bobule modroèerné. Kvete v kvìtnu a èervnu. Roste dost hojnì ve stinných lesích a køovinách od nížin do podhùøí. Pøíbuzný kokoøík vonný (P. odoratum) má lodyhy hranaté, kvìty jednotlivé, nìkdy po dvou; kokoøík pøeslenitý (P. verticillatum) má úzce kopinaté listy v pøeslenech. Všechny druhy jsou jedovaté.