Kokoška pastuší tobolka

Kokoška pastuší tobolka

Capsella bursa-pastoris

 

Øád: kaparokvìté (Capparales)

Èeleï: brukvovité (Brassicaceae, syn. køížaté – Cruciferae)

 

Jednoletá nebo dvouletá bylina, až pùl metru vysoká, s lodyhou èasto vìtvenou. Dolní listy v pøízemní rùžici peøenoseèné až témìø celokrajné, lodyžní objímavé. Kvìtenství mnohokvìtá; kvìty drobné, bílé, nìkdy bezkorunné. Šešulky klínovitì obvejèité, nekøídlaté, vícesemenné. Kvete od bøezna do listopadu, leckdy po celý rok. Roste jako obecný plevel na polích, úhorech, rumištích a podél cest od nížin do hor.