Kokotice evropská

Kokotice evropská

Cuscuta europaea

 

Øád: lilkokvìté (Solanales)

Èeleï: kokoticovité (Cuscutaceae)

 

Nezelená cizopasná bylina s tenkými, nitkovitými, popínavými a vìtvenými naèervenalými lodyhami; listy jsou zakrnìlé v nepatrné šupinky. Lodyhy mají èetné pøísavné bradavky, kterými se pøidržují hostitelské rostliny a vnikají haustorii do jejích pletiv; z cévních svazkù odnímají pro sebe všechny potøebné živiny. Kvìty jsou drobné, uspoøádané do bohatých kulovitých klubíèek, koruna zvonkovitá, naèervenalá, v ústí s drobnými tøásnitými šupinkami. Plodem je tobolka. Roste od nížin do podhùøí na kopøivách nebo chmelu, ale nìkdy i na jiných rostlinách, vyskytujících se v pobøežních køovinách. Pøíbuzné kokotice mají jiné hostitelské rostliny, napø. kokotice povázka (C. epithymum) cizopasí na mateøídoušce a jiných hluchavkovitých, kokotice jetelová (C. trifolii) na jetelu a jiných bobovitých, kokotice hubilen (C. epilinum) bývala hojná na lnu; dnes kokotic ubývá se zvýšenou èistotou osiva kulturních rostlin a používáním moderních zpùsobù v agrotechnice.