Kokrhel lustinec

Kokrhel luštinec

Rhinanthus alectorolophus

 

Øád: krtièníkokvìté (Scrophulariales)

Èeleï: krtièníkovité (Scrophulariaceae)

 

Jednoletá, až 80 cm vysoká statná bylina. Lodyhy pøímé, zelenavé. Listy kopinatì až podlouhle vejèité, pilovitì zubaté. Kvìtenství bohatá, listeny témìø trojúhelníkovité, ostøe zubaté. Kalichy nafouklé, bíle huòaté; koruny žluté, horní pysk s nafialovìlým nebo bìlavým zoubkem. Tobolky zploštìlé. Kvete od kvìtna do èervence. Roste roztroušenì na loukách a v køovinách od nížin do hor. Pøíbuzný kokrhel menší (R. minor) má kalich lysý. Na horských loukách roste kokrhel slièný (R. pulcher, syn. R. alpinus) s korunami žlutými, èasto fialovì skvrnitými. Všechny kokrhele, èernýše, všivce, svìtlíky a nìkteré další krtièníkovité rostliny jsou rostliny poloparazitické, což znamená, že mají zelené listy a dovedou si vytváøet organické slouèeniny, ale svými koøeny odnímají sousedním rostlinám vodu a v ní rozpuštìné minerální látky.