Komonice lékařská

Komonice lékaøská

Melilotus officinalis

 

Øád: bobokvìté (Fabales)

Èeleï: bobovité (Fabaceae)

 

Dvouletá bylina s lodyhami pøímými, až 1 m vysokými, hranatými, zpravidla lysými. Listy oddálené, øapíkaté, trojèetné, lístky podlouhle obvejèité až elipsovitì kopinaté, lysé, zubaté, prostøední zøetelnì øapíèkatý; palisty kopinaté, celokrajné. Hrozny úžlabní, stopkaté, bohaté; kvìty drobné, nicí, žluté, po odkvìtu blednoucí; lusky vejèité, lysé, naèernalé. Kvete od èervna do záøí. Roste hojnì podél cest, na polích, úhorech a náspech od nížin do pahorkatin. Pøíbuzná komonice bílá (M. albus) kvete bíle.