Koniklec bílý

Koniklec bílý

Pulsatilla scherfelii

syn. P. alba, P. alpina

Øád: pryskyøníkokvìté (Ranunculales)

Èeleï: pryskyøníkovité (Ranunculaceae)

 

Až 30 cm vysoká bylina s mnohohlavým oddenkem, rùžicí pøízemních listù a nìkolika jednoduchými chlupatými jednokvìtými lodyhami s pøeslenem listenù. Pøízemní listy dlouze, lodyžní krátce øapíkaté, dvakrát trojèetné, s úkrojky hluboce zastøihovanými. Kvìty dlouze stopkaté, šestièetné, bílé nebo sírovì žluté, vnì narùžovìlé až nafialovìlé a hustì chlupaté, nažky na rozdíl od sasanek mají dlouhé chlupaté pøívìsky. Kvete od kvìtna do srpna. Roste na horských holích, nivách a v kosodøevinì. Stejnì jako ostatní koniklece pøísnì chránìná rostlina.