Koniklec slovenský

Koniklec slovenský

Pulsatilla slavica

 

Øád: pryskyøníkokvìté (Ranunculales)

Èeleï: pryskyøníkovité (Ranunculaceae)

 

Jeden z více pøíbuzných druhù velkokvìtých èervenofialových koniklecù. Vyobrazený druh má až pùl metru vysokou, odstále chlupatou lodyhu. Pøízemní listy se vyvíjejí až po odkvìtu, jsou dlouze øapíkaté, zprvu plstnatì vlnaté, pozdìji øídce chlupaté, jednoduše nebo dvojitì zpeøené, úkrojky široce klínovité, hluboce trojitì zastøihované; listeny dìlené v úzce èárkovité úkrojky. Kvìty velké, šestièetné, vnì hedvábitì chlupaté, zprvu zvonkovité, pozdìji rozevøené, svìtle až kalnì fialové. Kvete od bøezna do kvìtna. Roste na travnatých stráních Karpat na vápencových podkladech; pìstuje se jako skalnièka. Stejnì jako ostatní koniklece pøísnì chránìný.