Konopice ztepilá

Konopice ztepilá

Galeopsis speciosa

 

Øád: hluchavkokvìté (Lamiales)

Èeleï: hluchavkovité (Lamiaceae)

 

Statná, až 1 m vysoká jednoletá bylina. Lodyhy pod uzlinami zduøelé, odstále štìtinatì srstnaté. Listy øapíkaté, vejèitì kopinaté, pilovitì zubaté, špièaté. Kvìty velké, korunní trubky delší než kalich. Koruny bledì žluté, prostøední cíp dolního pysku èervenofialový. Kvete od èervna do záøí. Roste ve svìtlých lesích a na pasekách, v køovinách a na pustých místech. Na podobných stanovištích rostou i další druhy, napø. pøíbuzná konopice pýøitá (G. pubescens) má kvìty nachové se dvìma žlutými skvrnami na dolním pysku. Menší kvìty svìtle nachové nebo bìlavé a dolní pysk nachovì teèkovaný má konopice polní (G. tetrahit).