Kontryhel obecný

Kontryhel obecný

Alchemilla vulgaris

 

Øád: rùžokvìté (Rosales)

Èeleï: rùžovité (Rosaceae)

 

Vytrvalá bylina, 10 – 30 cm vysoká, svìtle zelená, s dlouhým oddenkem a rùžicí pøízemních listù. Lodyhy vystoupavé až vzpøímené, odstále chlupaté. Pøízemní listy øapíkaté, v obrysu okrouhlé, laloènaté, laloky zubaté. Kvìty drobné, bezkorunné, žlutozelené, zpravidla na lysých stopkách; kališní lístky buï lysé, nebo brvité. Kvete od kvìtna do záøí. Roste hojnì na loukách, pastvinách, u potokù, podél cest a pøi okrajích lesù od nížin do hor. Zvláštì v horách roste velká øada velmi pøíbuzných druhù, které se jen obtížnì rozlišují a další rostou v podhùøí.