Kopøiva dvoudomá

Kopøiva dvoudomá

Urtica dioica

 

Øád: kopøivokvìté (Urticales)

Èeleï: kopøivovité (Urticaceae)

 

Statná vytrvalá bylina, dvoudomá, 50 – 150 cm vysoká. Lodyhy pøímé, zøídka chudì vìtvené; oddenek plazivý. Listy øapíkaté, podlouhle vejèité, srdèité, špièaté, pilovitì zubaté. Prašníková kvìtenství pøímá, pøevislá, delší než øapíky listù; pestíková latnatá, nicí, delší. Okvìtí zelenavé, nažky vejèité. Celá rostlina je pokryta žahavými chlupy. Kvete od èervna do øíjna. Roste hojnì na rumištích, v pobøežních køovinách, ve vlhèích lesích, v pøíkopech, podél cest a plotù od nížin až do hor.