Kopretina bílá

Kopretina bílá

Leucanthemum vulgare

syn. Chrysanthemum leucanthemum

Øád: hvìzdnicokvìté (Asterales)

Èeleï: hvìzdnicovité (Asteraceae, syn. složnokvìté)

 

Vytrvalá, až pøes pùl metru vysoká bylina. Lodyhy pøímé, jednoduché, nìkdy øídce vìtvené. Dolní listy jednoduché, kopisovité, øapíkaté, vroubkované až zubaté, horní listy èárkovitì podlouhlé, pøisedlé, pilovité. Velké úbory dlouze stopkaté; zákrovy polokulovité, listeny svìtle až èernohnìdì lemované. Støedové kvìty žluté, trubkovité, okrajové bílé, jazykovité; nažky bez chmýru. Kvete od èervna do øíjna. Roste hojnì na loukách, stráních a pastvinách, místy obecnì. Pìstují se také velkokvìté kultivary s úbory až 10 cm v prùmìru.