Kopretina chocholičnatá

Kopretina chocholiènatá

Leucanthemum corymbosum

syn. Chrysanthemum corymbosum, Tanacetum corymbosum

Øád: hvìzdnicokvìté (Asterales)

Èeleï: hvìzdnicovité (Asteraceae, syn. složnokvìté)

 

Vytrvalá, až pøes 1 m vysoká bylina. Lodyhy pøímé, kvìtenství bohatì vìtvené, hustì listnaté. Dolní listy øapíkaté, ostatní pøisedlé, všechny peøenoseèné, úkrojky dvakrát pilovitì zubaté, vøeteno pilovité. Úbory v chocholiènatých latách, zákrovy vejèité. Støedové kvìty žluté, trubkovité, okrajové kvìty bílé, èárkovitì jazykovité. Kvete od èervna do srpna. Roste dost hojnì ve svìtlých lesích, na výslunných stráních a v køovinách od nížin do hor, hlavnì na vápencích v teplejších oblastech. Pøíbuzná øimbaba obecná (Pyrethrum parthenium, syn. Chrysanthemum parthenium), pùvodní v Pøední Asii, u nás byla døíve hojnì pìstována jako léèivka i jako okrasná rostlina, èasto v plnokvìtých formách, místy zplanìla a tu a tam i zdomácnìla v køovinách.