Kosatec žlutý

Kosatec žlutý

Iris pseudacorus

 

Øád: kosatcokvìté (Iridales)

Èeleï: kosatcovité (Iridaceae)

 

Vytrvalá, až 1 m vysoká bylina s oddenkem tlustým, vìtveným, krátce plazivým. Lodyhy statné, pøímé, zploštìlé, nahoøe chudì vìtvené. Listy široce èárkovité, meèovité. Kvìty dlouze stopkaté, listeny bylinné. Okvìtí šestièetné, vnìjší lístky vejèité, nazpìt ohrnuté, žluté, uprostøed tmavší a fialovì hnìdì žilkované; vnitøní vzpøímené, èárkovité, žluté, lysé, kratší než korunovitá bliznová ramena. Tobolka válcovitá, tupì trojhranná. Kvete v kvìtnu a èervnu. Roste dost hojnì na bøezích vod v nižších polohách. Pøíbuzný kosatec sibiøský (I. sibirica) má menší kvìty modrofialové a listy úzce èárkovité. Roste vzácnì na vlhkých loukách. Všechny planì rostoucí kosatce jsou chránìné.