Kostřava luční

Kostřava luční

Festuca pratensis

 

Øád: lipnicokvìté (Poales, syn. Graminae)

Èeleï: lipnicovité (Poaceae)

 

Vytrvalá, až pøes 1 m vysoká trsnatá tráva. Stébla obloukem vystoupavá, zpravidla se tøemi kolénky a listy. Èepele svrchu trochu drsné, na rubu hladké. Laty øídké; klásky až desetikvìté, po nìkolika na vìtvích. Kvìty se tøemi tyèinkami s vrtivými prašníky na dlouhých nitkách a s dvìma pérovitými bliznami; plevy kopinaté, pluchy zpravidla bezosinné. Kvete v èervnu a èervenci. Roste na loukách, na mezích a v pøíkopech od nížin do hor, všude témìø obecnì. Je to velmi cenná pícnina.