Kostrbatec tříkoutý

Kostrbatec tøíkoutý

Rhytidiadelphus triquetrus

 

Øád: rokytotvaré (Hypnales)

Èeleï: èeøitkovité (Rhytidiaceae)

 

Lodyžky jsou statné, hustì listnaté, až 15 cm vysoké, pøímé i poléhavé, nepravidelnì vìtvené. Lístky jsou kopinatì zašpièatìlé, všestrannì kostrbatì odstálé, v horní polovinì drobnì pilovité a rýhované. Kostrbatec je dvoudomý; štìt je asi 2 – 5 cm vysoký, køivolace zprohýbaný, èervený. Tobolka je krátce vejèitá, schýlená, nachová, s víèkem bradavkovitì pupkatým. Hojný mech na stinných místech ve smíšených lesích, zejména na vápenci ve smrko-bukových porostech, ale roste též na loukách a na travnatých svazích.