Kotvice plovoucí

Kotvice plovoucí

Trapa natans

 

Øád: kotvicokvìté (Trapales)

Èeleï: kotvicovité (Trapaceae)

 

Jednoletá bylina s dlouhou ponoøenou lodyhou. Listy dvojího druhu; jednak ponoøené, peøenoseèné, s úkrojky niovitými, jednak plovoucí na hladinì, uspoøádané v rùžici, s kosníkovitými èepelemi vpøedu ostøe zubatými a trochu nafouklými øapíky. Kvìty úžlabní, jednotlivé, ètyøèetné, bílé, koruny drobné, opadavé, korunní lístky vpøedu mìlce vykrojené. Plod je nápadný oøíšek s olejnatým semenem a se zvelièelým, zdøevnatìlým, ostnitì ètyørohým kalichem. Kvete v èervenci a srpnu. Roste ve stojatých vodách v rybniènatých oblastech nižších poloh; døíve hojnìjší. Rostlina pøísnì chránìná.