Koukol polní

Koukol polní

Agrostemma githago

 

Øád: hvozdíkokvìté (Caryophyllales)

Èeleï: hvozdíkovité (Caryophyllaceae, syn. Silenaceae)

 

Jednoletá bylina s lodyhami pøímými, až 1 m vysokými, šedoplstnatými. Listy vstøícné, èárkovitì kopinaté, chlupaté. Kvìty jednotlivé, dlouze stopkaté. Kalichy pìtièetné, naspodu zvonkovitì srostlé; koruny velké, špinavì fialovì èervené, korunní lístky obvejèité. Tobolky podlouhle vejèité, s èernými ledvinitými jedovatými semeny. Roste jako obilní plevel na polích v nižších polohách; døíve hojnìjší, dnes jen ojedinìle, protože èištìní osiva je mnohem dokonalejší. Pùvodní snad ve východním Støedomoøí.