Kozinec sladkolistý

Kozinec sladkolistý

Astragalus glycyphyllos

 

Øád: bobokvìté (Fabales)

Èeleï: bobovité (Fabaceae)

 

Vytrvalá bylina s poléhavou lodyhou, lysou, nìkdy plazivou, až pøes 1 m dlouhou. Listy lichozpeøené, lístky široce vejèité až široce elipsovité. Kvìtenství úžlabní, stopkatá, hroznovitá, kratší než listy; kvìty žlutozelené. Lusky lysé, èárkovité, srpovitì zahnuté. Kvete v èervnu a èervenci. Roste hojnì ve svìtlých lesích a køovinách od nížin do podhùøí. Pøíbuzný kozinec alpský (A. alpinus) má kvìty bledì modré, èlunek fialovì èervený a roste spolu s dalšími vysokohorskými druhy v Tatrách. Jiné druhy kozince jsou zase teplomilné, napø. kozinec bezlodyžný (A. excapus), který roste vzácnì jen v nejteplejších oblastech.