Kozlíček zubatý

Kozlíèek zubatý

Valerianella dentata

 

Øád: štìtkokvìté (Dipsacales)

Èeleï: kozlíkovité (Valerianaceae)

 

Bylina jednoletá, až 30 cm vysoká, lysá. Lodyhy pøímé, odspodu vidliènatì vìtvené, v rozsochách vìtví zpravidla po jednom kvìtu, další v hlávkovitých kvìtenstvích na koncích vìtví. Kvìty drobné, modravì bílé; lem kalicha za plodu zøetelnì zoubkatý, s jedním zubem vìtším než ostatní. Listy podlouhle kopisovité, vstøícné, pøi spodinì èasto s jedním nebo dvìma páry tupých zoubkù. Kvete od èervna do záøí. Roste roztroušenì na polích a úhorech od nížin do podhùøí. Pøíbuzný kozlíèek polní (V. locusta) má rozsochy bez kvìtù, lem kalicha nezøetelnì zoubkatý, listy celokrajné; roste na podobných místech jako vyobrazený druh. Místy se používá jako salátová zelenina pod názvem “polníèek”.