Kozlík lékaøský

Kozlík lékaøský

Valeriana officinalis

 

Øád: štìtkokvìté (Dipsacales)

Èeleï: kozlíkovité (Valerianaceae)

 

Vytrvalá bylina, až pøes 1 m vysoká, s krátce plazivým a èasto výbìžkatým oddenkem, pøi vadnutí význaènì páchnoucím. Listy peøenoseèné, dolní øapíkaté, horní pøisedlé. Kvìty v bohatém trojramenném vidlanu, koruny pìtièetné, bílé nebo narùžovìlé. Nažky chmýrnaté. Kvete od èervna do záøí. Roste v pobøežních køovinách, na luzích,  vlhkých loukách a køovinatých stráních od nížin do hor. Osobitì páchnoucí oddenek obsahuje øadu léèivých látek, takže kozlík je cennou léèivkou. Je také znám pod názvem “odolen”. Nízký kozlík dvoudomý (V. dioica) má pøízemní listy témìø nedìlené, vejèité, lodyžní až lyrovitì peøenoseèné a kvìty jednopohlavné. Roste na vlhkých loukách a slatinách.