Kropenáč vytrvalý

Kropenáè vytrvalý

Swertia perennis

 

Øád: hoøcokvìté (Gentianales)

Èeleï: hoøcovité (Gentianaceae)

 

Vytrvalá bylina, 30 cm až pùl metru vysoká. Lodyhy pøímé, èasto fialovì nabìhlé. Dolní listy elipsovité, øapíkaté, horní kopinaté, pøisedlé až poloobjímavé. Kvìty ve vrcholiènatém listenatém hroznu, stopky køídlatì ètyøhranné. Koruny velké, pìtièetné, fialovì až ocelovì modré, tmavìji teèkované, v ústí zelenavé, pøi spodinì cípù tmavofialovì tøásnité. Plod tobolka. Kvete od èervna do srpna. Roste v horách na rašelinných loukách, prameništích a kolem horských potokù.